Świadczenia i zasiłki

[ostatnia aktualizacja 7.11.2012]

Dodatkowy urlop wychowawczy

Rodzic każdego dziecka mający staż pracy powyżej 6 miesięcy ma prawo do 3 lat urlopu wychowawczego do wykorzystania zanim dziecko ukończy 4 lata. Rodzic niepełnosprawnego dziecka ma prawo do dodatkowego urlopu wychowawczego wynoszącego 3 lata do wykorzystania zanim dziecko ukończy 18 lat. Możliwością zawieszenia urlopu do czterech razy. Łącznie przysługuje 6 lat urlopu wychowawczego. Stan zdrowia dziecka musi być potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ważne: na orzeczeniu musi być zaznaczone, że dziecko wymaga osobistej opieki. Urlop wychowawczy przysługuje na każde dziecko, a przepisy nie przewidują ograniczeń w ilości łącznych lat urlopów wychowawczych.

Podstawa prawna:

Kodeks pracy

Orzeczenie o niepełnosprawności

Wydawane jest przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZON). Dzieci do lat  16 dostają orzeczenie bez orzekania stopnia nipełnosprawności, osoby powyżej 16 roku zycia z ustalonym stopniem. Komisja ocenia stan zdrowia na podstawie zaświadczenia lekarskiego opisującego stan zdrowia (ważne 30 dni) , rozpoznanie chorobowe, ocenę stanu zdrowia wystawioną przez lekarza orzekającego, oświadczenie o możliwości poprawy zaburzonej funkcji. U osób powyżej 16 roku życia dodatkowo bierze się pod uwagę wykszałcenie, zawód, posiadane kwalifikację, możliwość przywrócenia zdolności do wykonywania dotychczasowego zawodu, możliwość samodzielnej egzystencji. Orzeczenie dla dzieci wydawane jest najczęściej na czas określony, jednak nie dłużej niż do ukończenia 16 lat.

W orzeczeniu znajdują się wskazania:

 1) do odpowiedniego zatrudnienia,

2) do szkolenia, w tym specjalistycznego;
3) do zatrudnienia w zakładzie aktywizacji zawodowej;
4) do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
5) do zaopatrzenia w przedmioty ortoped. i środki pomocnicze;
6) do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,

7) do konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji;
8) do konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

9) do korzystania z uprawnień – osoba z niepełnosprawnością nie spełnia/spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;

10) do prawa do zamieszkania w odrębnym pokoju.[1]

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia;

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Jest to świadczenie opiekuńcze, które nie jest uzależnione od wysokości dochodów. Przyznawany jest osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności. Wypłacane jest w czasie, w którym ważne jest orzeczenie. Wcześniejsze miesiące są wyrównywane. Po upływie ważności orzeczenia trzeba starać się o wydanei kolejnego orzeczenia i zlożyć nowy wniosek o zasiłek. Jeśli zrobi się to w odpowiednim czasie, kwota zostanie wyrównana. Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny w orzeczeniu musi być zaznaczony punkt 7 i 8. Wniosek składa się w MOPS. 

Świadczenie pielęgnacyjne

Jest to również świadczenie opiekuńcze tzn. nie jest uzależnione od dochodów. Przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego lub dorosłej osobie niepełnosprawnej. Jest przyznawane w zamian za rezygnację z pracy zawodowej, zarobkowej. (każdej formy umowy również o dzieło). W orzeczeniu również musi być zaznaczony punkt 7 i 8.

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Uzależniony jest od kryterium dochodowego i nie może przekroczyć 504zł na jedną w rodzinie, w przypadku dziecka z orzeczeniem  o niepełnosprawności jest to kwota 583zł na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku wynosi:

1)  44,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2)  56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3)  65,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku przyzsługują dodatki z tytułu:

1) urodzenia dziecka (jednorazowo 1000zł – wniosek należy złożyć do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka);

2) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400zł miesięcznie);

 3) samotnego wychowywania dziecka (170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej

jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci);

4) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (50,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego);

5) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (50,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 70,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia);

6) rozpoczęcia roku szkolnego (raz w roku 100zł);

7) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (80zł miesięcznie na dziecko, jeżeli dziecko zamieszkuje w miejscowości gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, ale również szkoła podstawowa i gimnazjum, jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności i 40zł miesięcznie na dziecko, jeżeli dojeżdża do szkoły).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych[1] www.niepelnosprawni.pl


Opracowanie: Patrycja Kuczyńska